Özgörev (Misyon)

Toplum yararına sunulmak amacıyla katma değeri yüksek bilgi ve teknolojinin geliştirilmesini desteklemek, araştırmacıların ulusal ve uluslararası proje destek fonlarından yararlanmasını sağlamak, bu fonlarla ilgili araştırmacıları bilgilendirmek, eğitimler vermek, bu fonlardan yararlanan Araştırmacı sayısını ve yararlanılan fon sayısını arttırmak, Üniversite – sanayi iş birliğini artırarak katma değeri yüksek projeler geliştirmek, araştırmacıların iş dünyası ile birlikte çalışmasına ve sanayileşebilme potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesine katkıda bulunmak, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması sağlamak, lisanslanabilecek buluşları tespit etmek, teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini sağlamak, yenilik ve girişimciliği desteklemek, girişimcilik çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmek amacıyla gerekli iş birliklerini oluşturmak ve etkin bir teknoloji transfer stratejisi ile araştırma yeniliklerini pazara taşımak,

 

Özgörü (Vizyon)

Üniversitemiz araştırmacıları tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmalarının toplum yararına sunulmasına, ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttıracak katma değeri yüksek projeler geliştirilmesine, araştırmacıların iş dünyası ile birlikte çalışmasına ve sanayileşebilme potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitemiz imkanlarıyla geliştirilmesine katkıda bulunan bir teknoloji transfer ofisi oluşturmak.