1) GÜBAP 01: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Destek Programı

Genel amacı:

Üniversitemizin araştırma kapasite ve becerisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Özel amacı:

Bilim literatürüne özgün katkılar sağlamak, öncelikli araştırma alanlarında araştırmalar yaparak ülkemizin teknoloji üretimine ve dolayısıyla rekabet gücünün artmasına destek olmak, bölgemiz ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır.

Son Başvuru Tarihi:

16 Mart -24 Nisan 2020

10 Ağustos -25 Eylül 2020

Proje süresi: 36 ay (ek süreler dâhil)
Üst destek sınırı: 40.000,00 TL
Kısıtlamalar: Bir öğretim üyesi en çok 2(iki) projede yürütücü olabilir.
Başvuru Süreci: 3(üç) ay içerisinde karara bağlanır.
Not 1: Makine-teçhizat talepleri toplam bütçenin yarısından fazla olamaz.
Not 2: Bu program kapsamında, altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

 

2) GÜBAP 02: Hızlı Destek Programı

Genel amacı: Üniversite araştırma kapasite ve becerisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Özel amacı: Acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.
Gerekçe: Proje önerilerinin alınma ve değerlendirme sürecinin uzun sürmesi, mali, idari ve benzeri bürokratik sorunlar, araştırma faaliyetlerinin planlanması ve etkin bir şekilde yürütülmesinde bazı sıkıntılara neden olmaktadır. Özellikle, bazı araştırmaların teknolojide ve bilim dünyasında yaşanan hızlı değişimler nedeniyle daha kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu sorunların giderilmesi için hazırlanan bu program, araştırmalara daha hızlı kaynak aktarmak ve daha az bütçe ile tamamlanmasını sağlamaktır.
Son Başvuru Tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman sınırlaması yoktur.
Proje süresi:

12 ay

Üst destek sınırı:
 

25.000,00 TL

Kısıtlamalar: Bu program kapsamındaki bir proje tamamlanmadan, aynı program kapsamında yeni bir proje önerilemez.
Başvuru Süreci: 3(üç) ay içerisinde karara bağlanır.

 

3) GÜBAP 03: ARGE Başlangıç Destek Programı

Genel amacı: Üniversite araştırma kapasite ve becerisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Özel amacı: Yeni başlayan öğretim üyelerine (GÜ’de öğretim üyeliğine son üç yıl içinde atanmış olanlar) araştırma altyapıları oluşturabilmeleri ve bir araştırma programı başlatabilmeleri için bir proje çerçevesinde destek sağlamaktır.
Son Başvuru Tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman sınırlaması yoktur.
Proje süresi 24 ay
Üst destek sınırı: 30.000,00 TL
Kısıtlamalar: Bu program kapsamında, programın gerekçesine uygun öğretim üyesi, en çok bir projede yürütücü olabilir ve programdan en çok bir defa yararlanabilir.
Başvuru Süreci: Başvurular 3(üç) ay içerisinde Komisyon tarafından karara bağlanır.
Not 1: Makine-teçhizat talepleri toplam bütçenin yarısından fazla olamaz.

4) GÜBAP04: Araştırma Altyapısı Destek Programı

Genel amacı: Üniversite araştırma kapasite ve becerisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Özel amacı:

Birimlerde ortak kullanıma açık araştırma laboratuvarlarının altyapılarının güçlendirilmesi için makine-teçhizat desteği sağlamaktır. Üniversitenin araştırma kapasitesine önemli katkılar veren veya verme potansiyeli olan birimlerin araştırma altyapısını güçlendirmek üzere hazırlanan bu program kapsamında yönlendirilmiş projeler desteklenir.

Son Başvuru Tarihi:

16 Mart -24 Nisan 2020

10 Ağustos -25 Eylül 2020

Proje süresi 12 ay
Üst destek sınırı: 100.000,00 TL
Kısıtlamalar: Bir dönemde bir bölüm en çok bir proje sunabilir.
Başvuru Süreci:

Bu program kapsamında başvurular bölümlerce yapılır.

Bölüm Başkanı, en az 3(üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyonun hazırlayacağı gerekçeli rapor ve kendi gerekçeli görüşlerini içeren bir yazıyla birlikte başvuru formunu Dekanlığa iletir.

Dekan, kendi görüşünü de ekleyerek bölüm projesini komisyona iletir.

Başvurular 3(üç) ay içerisinde komisyon tarafından karara bağlanır.
Not 1:  

5) GÜBAP05: Sanayi İşbirliği Destek Programı

Amaç: Üniversite dışı kurum veya kuruluşlar ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesinin en az %50’si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan Üniversite dışı kuruluşlar tarafından müştereken düzenlenen, uygulamaya yönelik projelerdir.
Son Başvuru Tarihi:

16 Mart -24 Nisan 2020

10 Ağustos -25 Eylül 2020

Proje süresi 36 ay (ek süreler dâhil)
Üst destek sınırı: 45.000,00 TL
Kısıtlamalar: Bu kapsamda, bir öğretim üyesi en çok 2(iki) projede yürütücü olabilir.
Başvuru Süreci: Başvurular 3(üç) ay içerisinde komisyon tarafından karara bağlanır.
Not 1:  

6) GÜBAP06: Eş Finansman Destek Programı

Genel amacı: Üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin proje yürütücüsü olduğu ve üniversitemizin paydaş olarak eş finansman desteği sağlaması zorunlu olan projelerdir.
Son Başvuru Tarihi:

16 Mart -24 Nisan 2020

10 Ağustos -25 Eylül 2020

Proje süresi 36 ay (ek süreler dâhil)
Üst destek sınırı: 45.000,00 TL
Kısıtlamalar: Bu kapsamda, bir öğretim üyesi en çok 2(iki) projede yürütücü olabilir.
Başvuru Süreci: Başvurular 3(üç) ay içerisinde komisyon tarafından karara bağlanır.
Not 1:  

7) GÜBAP07: Lisansüstü Öğrenci Destek Programı

Amaç: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik tezlerini kapsayan, bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde tez aşamasındaki öğrencileri ile birlikte yürüttükleri araştırma projeleridir. 
Son Başvuru Tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman sınırlaması yoktur.
Proje süresi

Yüksek lisans için 24 ay (ek süreler dâhil)

Doktora, Sanatta Yeterlik için 36 ay (ek süreler dâhil)

Üst destek sınırı:

Doktora Tez Projeleri için: 10.000,00 TL

Yüksek Lisans için: 7.500,00 TL
Kısıtlamalar: Bu kapsamda, bir öğretim üyesi en çok 2(iki) projede yürütücü olabilir.
Başvuru Süreci: Başvurular 3(üç) ay içerisinde Komisyon tarafından karara bağlanır.
Not 1:  

8) GÜBAP08: Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Programı

Amaç: Gümüşhane Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı bilimsel etkinlikler veya Üniversitemizin bilimsel etkinliklerinin tanıtıldığı, firmalar arası fikir alışverişlerinin yapıldığı böylece üniversite sanayi işbirliğinin etkin bir şekilde tesis edilebilme olanağının sağlandığı organizasyonlara yönelik projelerdir.
Son Başvuru Tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman sınırlaması yoktur.
Proje süresi 24 ay
Üst destek sınırı:

Uluslararası için: 10.000,00

Ulusal için: 5.000,00
Kısıtlamalar: Bu kapsamda, bir öğretim üyesi en çok 2(iki) projede yürütücü olabilir.
Başvuru Süreci:  
Not 1:  

9) GÜBAP09: Bilimsel Yayın Destek Programı

Amaç: Üniversitemiz mensubu bilim insanlarının üretecekleri bilimsel yayınları (Kitap ve üniversite dergi) yayınlayabilmeleri için yayınların yayına hazırlanması, gönderilmesi ve her türlü baskı ve diğer giderlerinin karşılanması için sunulan projelerdir.
Son Başvuru Tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman sınırlaması yoktur.
Proje süresi 24 ay
Üst destek sınırı: 15.000,00 TL
Kısıtlamalar: Bu kapsamda, bir öğretim üyesi en çok 2(iki) projede yürütücü olabilir.
Başvuru Süreci: Bu projeler; yayından sonra, ilgili eserin fotokopisi, yapılan harcamaları ve talepleri gösterir belgelerle birlikte BAP Birimine özel form kullanılarak sunulur.
Not 1:

Söz konusu yayınlarda BAP Biriminin desteği mutlaka belirtilmelidir.

Not 2: Bu yolla yayınlanan yayınların tüm telif hakkı Gümüşhane Üniversitesine aittir.

10) GÜBAP10: Patent Destek Programı 

Amaç: Üniversitemiz mensubu bilim insanlarının, lisans veya lisansüstü öğrencilerinin yada sektör çalışanlarının üretecekleri ürünlere ve patent başvurularına ait her türlü giderlerinin karşılanması için sunulan projelerdir.
Son Başvuru Tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman sınırlaması yoktur.
Proje süresi 24 ay
Üst destek sınırı: 2.000,00 TL
Kısıtlamalar: Bu kapsamda, bir öğretim üyesi en çok 2(iki) projede yürütücü olabilir.
Başvuru Süreci:  
Not 1: Bu yolla ortaya çıkan ürünlerin tüm telif hakkı Gümüşhane Üniversitesine aittir.

11) GÜBAP11: Lisans Öğrencisi Destek Programı

Amaç:

Üniversitemizin lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerine kayıtlı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan araştırma projeleridir.

Son Başvuru Tarihi: Başvurularda herhangi bir zaman sınırlaması yoktur.
Proje süresi 18 ay
Üst destek sınırı: 2.000,00 TL
Kısıtlamalar: Bu kapsamda, bir öğretim üyesi en çok 2(iki) projede yürütücü olabilir.
Başvuru Süreci: Proje başvuruları, üniversitemizde görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde yapılmalıdır.
Not 1: